Direct naar inhoud
Uitreiking certificaat visitatie 2023

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie te laten uitvoeren. Hiermee leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en de maatschappelijke prestaties die we geleverd hebben. In de eerste helft van 2023 heeft de visitatie over de periode 2019 tot en met 2022 plaatsgevonden, deze is uitgevoerd door Raeflex.

Alle belanghebbenden hebben zich uitgesproken

Tijdens deze visitatie konden huurders, gemeente, collega-corporaties en zorg- en welzijnspartners hun oordeel uitspreken over het functioneren van Woonservice IJsselland.

Maatschappelijke prestaties 2019-2022

Aandacht van de stenen naar de mens
WIJ ontwikkelde zich de afgelopen jaren goed en maakte de beweging van binnen naar buiten. De ramen werden open gezet en we bieden een uitnodigend warm en hartelijk welkom. De mens kwam centraal te staan. De organisatie zet de schouders eronder. Projectmatig werken wordt enthousiast omarmt en medewerkers ontwikkelen zich, worden uitgenodigd om initiatief te nemen, kunnen zich veilig voelen. We werkten samen met de Bewonersraad WIJ (BRW) aan het verbeteren van de huurdersbetrokkenheid. Ook is er aandacht voor de onderlinge samenwerking en verbinding.

Een samenvatting van onze maatschappelijke prestaties in de periode 2019-2022 vindt u in de factsheet.

Beoordeling Woonservice IJsselland

De beoordeling heeft vanuit verschillende perspectieven plaatsgevonden, te weten:

Bestuurlijke reactie

Bestuur en raad van commissarissen zijn blij met en trots op de resultaten van WIJ in deze visitatie en de ontwikkeling die WIJ doormaakt. WIJ herkent zich in de waarderingen.

Klik hier voor de hele bestuurlijke reactie.

Hartelijk dank

Wij danken de leden van de visitatiecommissie en Raeflex voor dit waardevolle visitatietraject. Onze huurders en hun vertegenwoordigers in de Bewonersraad WIJ danken wij voor hun vertrouwen en inzet. Onze belanghouders bedanken we voor hun positief kritische medewerking bij deze visitatie. De medewerkers van WIJ bedanken we voor de openheid en inzet waarmee dit visitatietraject is doorlopen. Bestuur en raad van commissarissen hebben een grote waardering voor de extra inzet die de afgelopen vier jaren door de organisatie is gegeven.

Visitatierapport

Wilt u graag meer weten? Klik dan hier om het hele visitatierapport te openen.

Naar top