Direct naar inhoud
Governance: bestuur en toezicht

Governance: bestuur en toezicht

Governancestructuur
Woonservice IJsselland heeft de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur en toezicht van deze stichting is geregeld via een tweelagen-structuur. De directeur is tevens bestuurder van de organisatie en de Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder op strategisch niveau.

De huurdersbelangen worden behartigd door de Bewonersraad en de belangen van de medewerkers door de Ondernemingsraad.

Woonservice IJsselland onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode. Hierin zijn de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Woonservice IJsselland bij haar functioneren hanteert vastgelegd.

De governancestructuur omvat de volgende documenten: 

Onze visie op bestuur en toezicht vindt u hier: 

 

Integriteit
Woonservice IJsselland hecht een groot belang aan het integer handelen van haar organisatie en medewerkers. In 2021 is daarom het  integriteitsbeleid opnieuw vastgesteld.

Visitatie
Conform de governancecode is iedere woningcorporatie verplicht om minimaal 1x per 4 jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dit is een belangrijk instrument bij de regulering en het toezicht in de sociale huursector.

De meest recente visitatie van Woonservice IJsselland heeft plaatsgevonden in 2019.

Hiervoor heeft een externe, onafhankelijke commissie (Raeflex) ons beoordeeld op:

  • Presteren naar Opgaven en Ambities;
  • Presteren volgens Belanghebbenden;
  • Presteren naar Vermogen;
  • Presteren ten aanzien van Governance.

Woonservice IJsselland heeft op alle onderdelen ruim voldoende/ goed gescoord.

Benieuwd naar het hele rapport? Lees het hier.

 

Naar top