Direct naar inhoud
Duurzaamheidsbeleid met ingang van 1 november 2021

Duurzaamheidsbeleid met ingang van 1 november 2021

Ten opzichte van het eerder gepubliceerde duurzaamheidsbeleid (per 1 januari 2021) zijn er kleine aanpassingen geweest. De energielabels worden per 1 november weergegeven volgens de NTA8800 (verbruik in KWh/m2). En de naam van het Huurdersplatform is gewijzigd in Bewonersraad.

WIJ heeft de komende tientallen jaren een grote uitdaging in de verduurzaming van haar woningbezit.

We zijn al langer bezig om onze woningen beter te isoleren, energiezuiniger te maken, zonnepanelen te plaatsen, ventilatie zonder tocht te realiseren, kortom om onze woningen prettiger leefbaar en energiezuiniger te maken. Hoe we daar mee om willen gaan en welke keuzes we maken hebben we vastgelegd in een beleidsplan dat in samenwerking met onze huurdersvertegenwoordiging is opgesteld.

We zijn er trots op en hebben onze mouwen opgerold om er mee aan de slag te gaan.

Wat staat er zoal in?

Het hele beleidsplan kunt u hier  terugvinden en hier leest u de nieuwe labelklassenindeling. In het plan hebben we ons vertrekpunt bepaald; wat zijn de bestaande afspraken en uitgangspunten? Daarbij stellen we vast dat we in 2050 CO2- neutraal willen zijn en hebben we een routekaart voor dit doel bepaald. Ons beleid richt zich op energiebesparing, betaalbaarheid en het verbeteren van het wooncomfort. In 4 thema’s werken we dit verder uit:

  1. Duurzaamheid en Wonen; belangrijk zijn daarbij de huurdersbelangen en de voorlichting en begeleiding van bewoners;
  2. Duurzaamheid en (onderhoud) van bestaand bezit; hoe pakken we het aan en wat is de planning, welke rol spelen een (mogelijk) warmtenet en zonnestroom?;
  3. Duurzaamheid en nieuwbouw; welke uitgangspunten hebben we, kiezen we voor beproefde concepten of innovaties, wat vinden we van circulair bouwen en hoe regelen we bewonersparticipatie bij nieuwbouw?;
  4. Duurzaamheid en werken, aspecten als mobiliteit, energieverbruik, afval en duurzame inkoop komen daarin aan de orde.

 Veranderingen

Samen hebben we een ambitieus plan opgesteld om de verduurzaming van ons woningbezit te realiseren. Voor een deel volgen we de aanpak zoals we deze de laatste jaren al hadden ingezet. Op sommige punten gaan we het vanaf 1 januari 2021 iets anders doen, bijvoorbeeld:

  • Vanaf 1 januari kan iedere individuele huurder die elektrisch wil gaan koken dit bij ons aangeven, wij zorgen dan kosteloos voor het aanbrengen van een elektrisch aansluitpunt (eventuele aanpassingen in- en aan uw keuken moet u wel zelf verzorgen);
  • We zullen (een deel van) de kosten van de verduurzaming van bestaande woningen doorbelasten aan de huurder. Woningen die beter geïsoleerd worden, waarin de ventilatie wordt verbeterd en/of waar zonnepanelen op het dak worden gelegd en die hierdoor een beter Energielabel hebben, krijgen een iets hogere huur. Hierbij sluiten we aan op de Handreiking Vergoedingentabel voor een faire huurverhoging bij verduurzamingsmaatregelen van de Woonbond en Aedes (de koepelorganisatie van woningcorporaties).
  • Bij het verduurzamen van onze bestaande woningen hanteren we het uitgangspunt dat de totale woonlasten van onze huurders door de maatregelen die we treffen minimaal gelijk blijven, maar bij voorkeur dalen. Dit baseren we op een gemiddelde situatie. Uiteraard is ook de betaalbaarheid van toekomstige verduurzamingsmaat-regelen belangrijk.

 

En verder?

Leest u ons plan eens rustig door dan ziet u hoe wij tegen verduurzaming aankijken. Hebt u vragen of opmerkingen dan horen we dat graag!  Telefonisch, per mail of via onze website kunt u aangeven hoe u tegen zaken aankijkt. Uw aanvullingen kunnen we dan, samen met allerhande (technische) ontwikkelingen, meenemen in het actueel houden van ons duurzaamheidsbeleid. Met elkaar gaan we zo op weg naar een duurzamere en schonere toekomst.

 

 

 

 

Naar top