Vacature lid Raad van Commissarissen M / V

Stichting Woonservice IJsselland is een toegelaten instelling werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting in de gemeente Doesburg.

Wij exploiteren ruim 2.000 woningen, 210 garages en maatschappelijk onroerend goed en zijn ook actief in nieuw- en vernieuwbouw.

Wij zijn een klant- en marktgerichte organisatie, die bedrijfsmatig opereert. Meer informatie is te lezen op onze website: www.wijwonen.nl.

 

Wegens het komende aftreden van een lid, wil de Raad van Commissarissen graag in contact komen met kandidaten die belangstelling hebben voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen en werkt vanuit de principes van de Governancecode woningcorporaties en de governancedocumenten van de Stichting. Leden van de Raad van Commissarissen moeten in ieder geval beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau, ruime bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en affiniteit met de volkshuisvesting. Zij zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.

 

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gezocht naar een kandidaat die wordt voorgedragen door het huurdersplatform. Daarbij worden o.a. de volgende competenties verwacht:

  • heeft kennis, ervaring en/of affiniteit met huurdersbelangen;
  • heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd;
  • is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties.

 

Bij voorkeur zijn leden van de Raad van Commissarissen woonachtig in het werkgebied van de stichting. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een onkostenvergoeding.

 

Inlichtingen

Telefonische informatie kan verkregen worden bij de heer J.L. Gijsman, voorzitter van de Raad van Commissarissen, telefoonnummer 06 24714911.

Een uitgebreide profielschets kan worden opgevraagd bij mevrouw A.G.J. Hommerson, secretaresse, telefoonnummer 0313 490812 of per mail ah@stwoonserviceijsselland.nl.

 

Sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op: 27 februari 2019 en op 18 maart 2019 in de avonduren.

 

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit een lid en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en een vertegenwoordiger van het huurdersplatform. Benoemingen moeten voorgelegd worden aan de Autoriteit Woningcorporaties voor de zogenaamde ‘Fit & Proper-test’, welk advies gevolgd zal worden.

 

Solliciteren

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, voorzien van een c.v., vóór 1 februari 2019 te richten aan de Raad van Commissarissen van St. Woonservice IJsselland, email adres: ah@wijwonen.nl.